[1]
Trầhn Kim Toại, Võ Thị Xuân Hạn, and Võ Min Huân, “Predicting ICO Prices Using Artificial Neural Network and Ridge Regression Algorithm”, J Syst Eng Inf Technol, vol. 2, no. 1, pp. 29-36, Mar. 2023.