(1)
Trầhn Kim Toại; Võ Thị Xuân Hạn; Võ Min Huân. Predicting ICO Prices Using Artificial Neural Network and Ridge Regression Algorithm. J Syst Eng Inf Technol 2023, 2, 29-36.